Vedtægter

Vedtægter

regler for Charlottenlund Søbad

Vedtægter for foreningen Charlottenlund Søbad

§1 Foreningens formål er at drive det af Gentofte Kommune opførte permanente badeanlæg på Øresundskysten på adressen Kystvejen 2 i Charlottenlund i henhold til den med Gentofte Kommune indgåede samarbejdsaftale.

§2 Som medlemmer kan alle optages uanset bopælskommune.

Under hensyn til anlæggets kapacitet, vedligeholdelsestilstand og faktiske benyttelse i det foregående år kan bestyrelsen fastsætte et maksimalt medlemstal for et år ad gangen. Bestyrelsen kan begrænse det samlede medlemstal, begrænse antallet af medlemmer i bestemte medlemskategorier, oprette medlemskategorier og ventelister eller fastsætte andre kvantitative begrænsninger.

Kvittering for kontingent gælder som adgangskort. Medlemmer, der ikke har betalt rettidigt kontingent, betragtes som udmeldte. Medlemmerne hæfter kun med deres kontingent. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret og kan ikke få udleveret nøgle.

§3 Charlottenlund Søbads regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen aflægger et revideret årsregnskab til godkendelse ved den ordinære generalforsamling.

§4 Charlottenlund Søbad ledes af en bestyrelse på 5 personer valgt af generalforsamlingen. Af bestyrelsen afgår efter tur henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Dog afgår formand og kasserer ikke samtidigt. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er ikke personlige suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanterne er på valg hvert andet år. Genvalg af suppleanter kan finde sted. Sker der afgang i årets Iøb indtræder suppleanterne.

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret/registreret revisor, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 er til stede. Ved afstemning tæller alle bestyrelsesmedlemmers stemmer lige.

Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede, men betaler ikke kontingent. Foreningen kan dog lønne et bestyrelsesmedlem for administrativt arbejde.

§6 Bestyrelsen ansætter, Iønner og afskediger foreningens regnskabsfører samt det personale, som skal stå for den daglige drift. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§7 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem. En sådan beslutning kan af den pågældende forlanges forelagt den først kommende generalforsamling til endelig afgørelse.

§8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med post, herunder elektronisk post, til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være formanden skriftligt i hænde senest den 15. februar samme år generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen omfatter:

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab 
  3. Behandling af fremsatte forslag 
  4. Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter og entre for budgetåret 
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
  6. Valg af revisor 
  7. Eventuelt.

Ved afstemninger, der foregår ved håndsoprækning eller efter dirigentens bestemmelse skriftligt, gælder almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter.

Til vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter eller foreningens opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de tilstedeværendes stemmer afgives for forslaget. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, men er forslaget vedtaget med mindst 3/4 af de tilstedeværendes stemmer, indkaldes inden 20 dage en ny generalforsamling, på hvilken vedtagelse kan ske med 3/4 af de tilstedeværendes stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Der føres en protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen.

I tilfælde af foreningens opløsning overdrages anlægget til Gentofte Kommune. Kommunen overtager anlægget i vedligeholdt stand. Foreningens øvrige formue udloddes til foreningens medlemmer efter afholdelse af udgifter til alle forpligtelser, der i øvrigt påhviler foreningen.

§9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning fra bestyrelsen eller efter skriftlig begæring til bestyrelsen fra mindst 100 af de stemmeberettigede medlemmer. En sådan begæring skal indeholde angivelse af, hvad man ønsker behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen indkalde generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel med post, herunder elektronisk post til medlemmerne.

§10 Til æresmedlemmer kan der på generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag vælges sådanne medlemmer, der har ydet en værdifuld indsats for Charlottenlund Søbad. Æresmedlemmerne vælges på livstid og er fritaget for kontingent.

Mangeårige medlemmer bliver kontingentfrie fra det år, de fylder 85 år. 

Godkendt, den ordinære generalforsamling den 26. marts 2014.

 

Vandtemperaturen har første prioritet på Søbadet
Her er ingenting at se.