Referat Generalforsamlingen 25. marts 2021

Den 25. marts 2021 kl. 17.00 blev afholdt ordinær generalforsamling i Charlottenlund Søbad.

Generalforsamlingen blev afholdt fuldt elektronisk via Zoom.
Logget ind var bestyrelsen: formand Lene Andersen, næstformand Bent Jørgensen, kasserer Ole Bjarrum, Lise Bak, Peter Schnettler Kristensen samt suppleanterne Peter Kragh Halling og Karen Sophie Lerhard. Logget ind var også ledende bademester Peter Bøckel.
Logget ind var ved generalforsamlingens begyndelse 92 medlemmer i henhold til optælling, som Peter Kragh Halling stod for. Deltagerantallet steg undervejs til i alt 108 medlemmer.

Der forelå følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab
 3. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter for 2021
 4. Behandling af fremsatte forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt


  Ad 1. Valg af dirigent og referent

  Bestyrelsesformand Lene Andersen bød velkommen og kommenterede, at vi igen i år var nødsaget til at afholde generalforsamlingen virtuelt grundet Corona- situationen – og forsikrede, at hele bestyrelsen incl. begge suppleanter har lagt et stort forarbejde i denne afvikling.
  Formanden bemærkede, at hele bestyrelsen samt bademester, dirigent og referent sidder hver for sig under nærværende generalforsamling.
  Advokat Ole Borch blev valgt til dirigent, og Annette Bergholdt blev valgt som referent.
  Dirigenten fik ordet og indledte med at bemærke, at han – også som medlem – havde kunnet konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved en e-mail modtaget den 10. marts 2021, og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
  Dirigenten kommenterede på den digitale afholdelse og bekræftede dens lovlighed, medmindre forsamlingen måtte have indsigelser. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
  Dirigenten bad om, at man holdt sin mikrofon lukket – og hvis man ville sige noget, så rejse en virtuel hånd og få ordet i indkommen rækkefølge. Dirigenten forberedte forsamlingen på hans mulighed for at ’mute’ alle, såfremt der opstod forstyrrende baggrundsstøj.
  Gennemførelse af afstemninger baserede sig på simpelt stemmeflertal, og dirigenten orienterede løbende om processerne.

  Ad 2. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning

  Formanden takkede Ole Borch og gik til årets beretning. Beretningen er udsendt sammen med indkaldelsen og forefindes på foreningens hjemmeside.
  Det har været et år, der har v æret svært præget af Corona-situationen – men hvor klubbens værdier som nærvær, samvær og intimitet alligevel er gået godt. Formanden berettede om det gode samarbejde med Kommunen, og takkede alle for den fleksibilitet og konduite, der er udvist, og udtrykte taknemmelighed over, at vi har været forskånet for, at nogen medlemmer er blevet smittet på Søbadet.
  Der er 3 punkter fra året, som formanden særligt ønskede at omtale:
  1) Nedlukningen af anlægget er bl.a. blev benyttet til renovering af saunaen. Saunaen blev bygget i 2011 – og bar præg af tydelig slidtage.
  2) I driften ses 2 nye ansigter. Vi har den 2. februar fået Peter Bøckel som ny ledende Bademester. De fleste har nok allerede bemærket Peterfor hans store lederskab og konduite. Peter har bl.a. som én afsine mærkesager fokuseret på digitalisering af Søbadets processer.
  Herudover valgte Steffen Wolf efter en lang og flot indsats fair nok at gå på pension, hvilket må siges at være ok som 77-årig. I rekrutteringsprocessen for en afløser havde vi 5 til samtale, og valget faldt påarkitekt Mads Jeppesen, som er kommet godt fra start. Kirsten Poulsen har lovet at  fortsætte vores rigtig gode samarbejde.
  3) Sidste år havde vi 35-års jubilæum – og formanden ville gerne løfte sløret for, at der er planer under bedding; bl.a. arbejder vi på et spændende forslag, der går på at skænke Søbadet en vejrhane! Ligesom at standerhejsning forventes at blive afholdt den 30.05.2021.
  Formanden takkede alle i bestyrelsen for deres store indsats og kloge bidrag. I 2020 er der blevet afholdt ca. 10 bestyrelsesmøder, og der har været løbende mail- samt telefonkontakt – i perioder op til flere gange dagligt.
  Herefter gav formanden ordet til kasserer Ole Bjarrum.

  Ad 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab slået sammen med godkendelse af budget
  Kasseren præsenterede årsregnskabet for 2020 og gennemgik budgettet for det 2021.
  Kasseren indledte med at bemærke, at årsregnskabet har fået en anmærkningsfri påtegning af revisionsfirmaet Ernst & Young P/S, og præciserede, at dét med indkaldelsen fremsendte budget var en version baseret på andre variabler. Den version, der blev gennemgået, baserer sig på en forventning om åbning for offentligheden.
  Der er i 2020 konstateret et betydeligt dyk i årsresultatet, som må betragtes som en enlig svale grundet Coronasituationen. Årsresultatet er kr. 112.051. Næste år med forventelig mere normale omstændigheder, forventes etresultat på kr. 175.000.
  Før finansielle poster ses resultatet med kr. 32.000 i minus – et ellers sjældent underskud. Finansielle indtægter ses med 144.124. Endelig ses, at årets egenkapital er på godt kr. 6,5 mio.
  Alene i mistede indtægter fra gæster og kiosk ses kr. 680.000. Dog er indtægter for ventelistegebyr større end budgetteret – og løn til sommerpersonale er reduceret. Således er nettoresultatet reduceret med mere end kr. 200.000.
  Kassereren motiverede bestyrelsens forslag til budgettet for 2021.
  Der er i budgettet for 2021 bl.a. taget højde for følgende:
  1. nyt tagpap på hele søbadet (ses afskallede + mindre råd)
  2. sandfjerning (lille omgang hvert 2. år – stort hvert 2. år)
  3. nye bruserum – er godt på vej
  4. diverse til løbende uforudsete arbejder

  Bestyrelsen indstiller til, at kontingenter fastsættes som uændret og billetpriser hæves lidt.

  Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål og kommentarer til beretningen, årsregnskabet og budgettet.
  Dirigenten pointerede, at bemærkninger og kommentarer skulle afleveres via virtuel håndsoprækning, hvorimod de i chatten indkomne kommentarer ikke ville blive taget til protokol.

  Peter Hindstrup spurgte til diverse-posten på kr. 380.000, og om en egenkapital på kr. 6,5 mio. virkelig var nødvendig?
  Kasseren redegjorde for, at en del mindre løbende projekter indgår i de 380.000. Hertil kommer yderligere uforudsete projekter, hvorfor vi bør have noget buffer. Kasseren redegjorde endvidere for egenkapitalen, der bør have en vis størrelse, såfremt vi måtte komme i en alvorlig situation, og få behov for total genopretning af hele anlægget. Til sammenligning henviste kasseren til ’Den Permanente’ i Århus, der netop er blevet ombygget for ca. kr. 40 mio.

  Kirsten Breddom så gerne en forenkling af adgangsreglerne og, at billetter fortsat skal kunne købes også af gæster, der ikke har ret mange penge – og altså ikke stige fra kr. 20 til kr. 50 (30 til 50 Voksne / 20 til 25 for børn).
  Formanden svarede med hensyn til forenkling af adgangsreglerne, at bestyrelsen undersøger muligheden for, at operere med kun 2 kategorier. De mange nuværende kategorier er svære at huske og skaber en del forvirring blandt nogle medlemmer. Endvidere overvejes, om en forenkling vil kunne give adgang for flere medlemmer fremfor gæster.
  Formanden svarede med hensyn til billige gæstebilletter, at dette medfører et større pres på vores anlæg.
  Bestyrelsen har i Corona-perioden kunnet konstatere, at der i sommerperioden har været dage med omkring 1.200 medlemmer pr. dag. I øvrigt er prisen, kr. 50 på niveau med indgangen til en svømmehal.
  Niels Purup spurgte til klubbens høje egenkapital – og om man ikke kunne forsikre sig imod større risici som isskruning. Kasseren svarede, at der er bare forhold, man ikke kan forsikre sig imod.
  Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.

  Dirigenten konstaterede herefter, at årsregnskabet og budgettet blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer.

  Ad 4. Behandling af forslag
  Dirigenten noterede, at der i indkaldelsen havde været fire forslag, som alle brev fremsat i 2020 og dengang skudt til 2021.
  I bestyrelsens beretning er de oplistet således:
  1. Frank Bierlich Stillesauna – med andre tidspunkter end tidligere stillet forslag
  2. Annemarie Lund Beklæde trappetrin ned til vandet med sisal og ikke som nu med sort gummi
  3. Dorte Friis Elsass En kaffemaskine, så der kan købes kaffe udenfor åbningstiderne
  4. Jakob Skouboe Gøre det muligt i større omfang at have sine børn med i Søbadet.
  Gøre det muligt at købe 20 eller 24 gæstekoder

  Dirigenten oplyste, at
  1) Frank Bierlich havde trukket sit forslag.

  Dirigenten satte herefter de tre øvrige forslag til behandling:
  2) Annemarie Lund motiverede sit forslag i form af en optaget video af 3 minutters varighed, hvor hun redegjorde for ønsket om, at trappetrin kunne blive beklædt med sisal. Dette af æstetiske hensyn såvel som sikkerhedsmæssige hensyn.
  Bestyrelsesmedlem Peter Schnettler Kristensen kommenterede, at bestyrelsen indgående havde drøftet dette og var splittet mellem ’hjerte og hjerne’. Hjerte for, at det naturligvis var smukkere end det sorte gummi – og hjerne for, at det var både dyrere i drift og mere krævende i håndtering.
  Bestyrelsen støtter derfor ikke forslaget.

  Dirigenten påpegede tvetydigheden i, at udskiftning kunne omfatte trappetrin alene eller omfatte både trin og løber – og bad forslagsstiller kommentere på dette og bekræfte, om forslaget skulle til afstemning.
  Dirigenten satte herefter forslag om beklædning af sisal på såvel trin som løber til afstemning og oplyste, at resultatet var: 65 for – 25 imod. Forslaget blev således vedtaget.

  3) Dorte Friis Elsass motiverede sit forslag med et ofte og stort ønske at kunne nyde (god) kaffe på de tidspunkter, hvor kiosken ikke havde åbent. Såfremt der var behov for særlig sikkerhed, måtte dette kunne løses.
  Formanden svarede, at bestyrelsen nok var enige om, at behovet kunne være tilstede – men begrundede hvorfor bestyrelsen ikke støtter forslaget, da krav til vedligeholdelse, placering og kvalitet vil være svære at indfri på et tilfredsstillende niveau.
  Dirigenten satte – efter opfordring fra forslagsstiller – forslaget til afstemning og oplyste, at resultatet var: 11 for – 73 imod. Forslaget blev ikke vedtaget.

  4) Jacob Schouboe motiverede sit forslag, da han ligeledes gerne så mulighed for at kunne invitere sin kæreste med mere end de 10 gange det pt. er muligt. Endvidere syntes han, at perioden udløber for hurtigt.
  Regitze Stampe supplerede med samme ønske om at kunne invitere ægtefæller/kærester mere med – og forslog, at man kunne begrænse et mersalg til at gælde pr. husstand.

  Formanden motiverede, hvorfor bestyrelsen ikke støtter forslaget. Endvidere mindede formanden om, at i dag er hjemmeboende børn u/ 18 gratis hele sommeren. Med hensyn til perioden for udløb, arbejder Peter Bøckel på et gæstesystem, der formentlig kommer til at følge kalenderåret.

  Dirigenten bad om præcisering af spørgsmålet, som nu lød på ’Et skub til bestyrelsen om generelt at ville arbejde videre på dette behov’ – ligesom dirigenten fik bekræftet, at forslagsstiller ønskede forslaget til afstemning.

  Dirigenten satte forslaget til afstemning og oplyste, at resultatet var:
  25 for – 59 imod. Forslaget blev ikke vedtaget.

  Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Dirigenten oplyste, at Ole Bjarrum, Peter Schnettler Kristensen og Peter Kragh Halling er på valg. Alle er villige til at modtage genvalg.
  Dirigenten spurgte, om der er andre, som ønsker at opstille til bestyrelsen. Det var ikke tilfældet. Dirigenten konstaterede herefter, at de tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Det skete med generalforsamlingens digitale akklamation.

  Ad 6. Valg af revisor
  Dirigenten konstaterede, at revisor Mona Blønd fra EY ikke var på valg.

  Ad 7. Eventuelt
  Birte Jensen m.fl. udtrykte ønske om indkøb af flere hvide plastikstole, da der ofte var kamp om de få, der er – og foretrak netop plastikstole, da de både er billige og kan stables.
  Connie Neuman beskrev den overbelægning, der ofte ses på damebadet og efterlyste mulighed for udvidelse, mod at tage noget areal fra herrebadet.

  Kirsten Holm Larsen frarådede flere hvide plastikstole, da de æstetisk ikke passer til vores ellers fine anlæg.
  John Helmer ønskede, at klubbens regler fremgik mere tydeligt på selve anlægget – da man ofte skulle lede forgæves efter dem, når der opstod situationer, hvor de burde påpeges. Som minimum bør de fremgå af vores hjemmeside.
  Anne Rosentoft erklærede sig også enig i, at mere skiltning var ønskeligt, da hun faktisk har oplevet at blive både overfuset og mobbet i forbindelse med påpegning af gældende regler.
  Formanden kommenterede med hensyn til behov for yderligere stole, at bestyrelsen er i gang med at undersøge andre muligheder, der æstetisk passer bedre til vores anlæg end plastikstolene. Bestyrelsen vil forholde sig til situationen på damebadet i forbindelse med mere generelle overvejelser om arealanvendelsen på Søbadet. Med hensyn til reglernes synlighed, ønsker bestyrelsen ikke, at regler som sådan skal fremhæves dominerende, men understregede i øvrigt, at reglerne i dag findes flere steder – og, at man også lægger stor vægt på den intro, der tilbydes nye medlemmer.

  Kl. 18.35 konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og gav ordet tilbage til formanden.

  Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for den gode disciplin, der var udvist – og tak til gode dialoger, opbakning og beslutninger.

  Tak til alle.

  Som dirigent:
  Ole Borch

  Som referent:
  Annette Bergholdt

Her er ingenting at se.