Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. februar 2021

Dato: 23. 02.2021
Sted: On-line (MS Teams) 17:00-19:00
Deltagere: Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Peter Schnettler Kristensen (PSK), Karen Sophie Lerhard (KSL), Peter Kragh Halling (PKH), Lene Andersen (LA) og referent Peter Bøckel (PB)

1. Godkendelse af dagsorden og velkomst til revisor
Dagsorden Godkendt
Statsautoriseret Revisor Mona Blønd (MB) fra Søbadets revisionsselskab EY (Ernst & Young) deltager indledningsvis på mødet.

2. Endelig godkendelse af regnskab og årsberetning 2020 samt budget 2021
MB gennemgik Årsrapport 2020, hvoraf MB overordnet kunne fremhæve at Corona-effekten i Resultatopgørelsen afspejlede en ”anderledes drift” men et tilfredsstillende resultat, hvor færre omkostninger til en vis grad reducerede omsætningsnedgangen i driften samtidig med at årets projekter blev gennemført som planlagt – herunder saunaen. Årets resultat før finansielle poster udgør kr. – 32.072,-
Kursgevinsten på værdipapirbeholdningen var positiv (kr. 144.000), om end lidt mindre end i 2019 (kr. 253.000)
Der var ingen bemærkninger til budgettet for 2021, der tidligere er gennemgået i bestyrelsen.
MB fremsender endelige Årsrapport 2020 til PB sidst på ugen således at postaludsendelse kan iværksættes.
LA tager kontakt til Danske Bank for at oprette en C-fuldmagt efter princippet ”to i forening”, hvor Ledende Bademester samt Bogholder konterer, godkender og betaler faktura efter de interne retningslinjer omkring beløbsprokura.
NETS transaktionsomkostninger skal vurderes og evt. alternativ leverandør findes.
Fremdeles vil Bestyrelsen få en kvartalsmæssig rapportering regnskab/drift fra den Ledende Bademester.
MB retter Udkast Årsrapport 2020 således, at efterårets bogholderiomkostninger kr. 52.462,- der ligger under Digitalisering bliver separat konteret.

3. Planer for generalforsamling og behandling af indkomne forslag (de fire fra 2020)
• Test af online (PKH/KSL)

Torsdag den 25. februar afholdes møde i GF-udvalget kl. 16:30 i bademesterhuset. Deltagere: LA, KSL og PB.

PKH indkalder bestyrelsen til test af ZOOM og funktioner eksempelvis afstemningsfunktionen. Testen sker mandag den 1. marts kl. 17:00.

Der vil til GF blive etableret en Hotline, hvor medlemmer inden mødestart om nødvendigt kan få hjælp til at logge ind.

• Bestyrelsens indstilling til forslag (LA)

LA retter bestyrelsens indstillinger til de enkelte forslagsstillere (4).
PB kontakter efterfølgende de fire forslagsstillere med henblik på videooptagelse af den enkelte forslagsstillers motivation for forslaget.

4. Medlemsoptag 2021 (440+200)
Det blev besluttet ordinært at optage 200 fra ventelisten. De 200 bliver således Sommermedlemmer.
Ekstraordinær flytning af Helår-deltid (ca. 450 medlemmer) til Helår sættes på ”Hold” grundet manglende mulighed for at teste påvirkningen af Sauna-kapaciteten.

5. Den nye hjemmeside og app
• Showcase hjemmesiden (LB)
LB gennemgik den nye hjemmeside, til stor ros fra Bestyrelsen. LB forventer at bestyrelsen individuelt kan gennemgå hjemmesiden om et par uger. Bestyrelsen sender rettelser/kommentarer/input til LB.
Siden forventes i drift til GF2021.

• Status app (PB)
App afventer test af ny hjemmeside.

6. Fastlæggelse af foreløbig årskalender for bestyrelsen

Følgende møder blev aftalt i Bestyrelsen:

• Konstituering af bestyrelsen 26.marts
• Bestyrelsesmøder 2021: 20.maj, 7.sep, 23.nov
• Velkomst til nye medlemmer, 3 arrangementer i april-maj 2021
• Standerhejsning for alle medlemmer, 30.maj 2021 + sommerfest
• Sommermiddag + bestyrelsesmøde 10.juni 2021
• Strategi workshop 31.oktober 2021

7. Eventuelt
PB opfordrer bestyrelsen til en mere målrettet adressering til de 3 x Peter. Eksempelvis Bøckel, Schnettler og Halling.

 

Her er ingenting at se.